Đất lấn chiếm có được cấp Sổ đỏ không
Tư vấn đất đai CTM LAW 19/11/2022

Các hộ gia, đình, cá nhân sử dụng đất vi phạm vẫn có cơ hội được cấp Sổ đỏ. Trường hợp nếu được cấp Sổ đỏ cho đất vi phạm[...]