Thủ tục cấp giấy phép tư vấn du học
Giấy phép,Kiến thức pháp luật,Tư vấn giấy phép CTM LAW 11/12/2022

Luật đầu tư 2014 không ghi nhận Tư vấn du học là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện, đây là một quy định có tính chất mở cửa[...]