Thủ tục cấp giấy phép tư vấn du học
Giấy phép,Kiến thức pháp luật,Tư vấn giấy phép CTM LAW 11/12/2022

Luật đầu tư 2014 không ghi nhận Tư vấn du học là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện, đây là một quy định có tính chất mở cửa[...]

Giấy phép mạng xã hội
Tư vấn giấy phép CTM LAW 21/08/2022

Cùng với sự phát triển của xã hội, công nghệ truyền thông 3G, 4G thì việc giao lưu mở rộng kết nối ngày càng được cập nhật nâng cao, nhanh[...]

Qui định về Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm
Tư vấn giấy phép CTM LAW 17/07/2022

Các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp hoạt động sản xuất và kinh doanh các mặt hàng thực phẩm, dịch vụ ăn uống cần thực hiện xin giấy chứng[...]

Quy định về xin giấy phép xây dựng
Tư vấn giấy phép CTM LAW 17/07/2022

Ngày 17/06/2020 Luật xây dựng số 62/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua, có hiệu lực từ ngày 01/01/2020 với nhiều điểm mới sửa đổi, bổ sung một số[...]